MUA BÁN LIỀN KỀ LÔ V5 - V6 KÝ HĐMB VỚI CHỦ ĐẦU TƯ

15/05/2016
MUA TRỰC TIẾP CĂN HỘ NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI THE VICTORIA (LIỀN KỀ V5 V6 VĂN PHÚ) TỪ CHỦ ĐẦU TƯ: Bên Bán trong hợp đồng: Công ty TNHH Văn Phú Invest   Bên Mua trong hợp đồng: Khách hàng  

Bước 1: Đặt cọc căn hộ nhà phố thương mại The Victoria (Liền kề v5 V6 Văn Phú)

Khách hàng đặt chỗ thưởng phạt với đại diện bán hàng của Chủ đầu tư. Sau 7 ngày khách hàng ký Hợp đồng đặt cọc và nộp 25% với Chủ đầu tư Văn Phú Invest.  Giấy tờ giao cho khách gồm Hợp đồng đặt cọc, phiếu thu tiền. Nội dung Hợp đồng đặt cọc nhà phố thương mại The Victoria:

                                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                       HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN
                                                                                          ĐẶT CỌC MUA NHÀ Ở
                                                                                         Số : ……… /HĐĐC-VPI

Căn cứ:
- Bộ Luật dân sự của Quốc hội nước cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số
33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan;
- Sự tự nguyện và tự do thỏa thuận của hai Bên.
Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm 2016, tại Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư Văn
Phú - Invest.

Chúng tôi gồm :

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN A): CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST
Địa chỉ: Số 177, tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.6258 3535 Fax: 04.6258 3636
Người đại diện: ….. Chức vụ: Tổng Giám đốc
Tài khoản số:(VND) 103 2008 4889 280
Tại: Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN B): ...................................................................................................
Số CMTND: ............................. Ngày cấp: .................Nơi cấp: ..................................
Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ........................................................................................................................
Điện thoại: ………………………………. hoặc ........................................................

Sau khi hai Bên bàn bạc thống nhất, Bên B tự nguyện đặt cọc đăng ký mua
nhà ở cho Bên A với các nội dung sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng:
Bên A là doanh nghiệp có chức năng đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản
và hiện đang là Chủ đầu tư của Dự án Khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội.
Bên B với năng lực tài chính cá nhân, mong muốn được đặt cọc cho Bên A để đăng
ký mua nhà ở tại Khu nhà phố thương mại The Victoria - Dự án Khu nhà ở Văn Phú - Hà
Đông - Hà Nội và theo sự thỏa thuận thống nhất của các Bên.
Thông số căn nhà đặt cọc đăng ký mua như sau:
I Thông số ô đất
Ký hiệu ô đất Lô số: Ô số:
Diện tích ô đất m2
Đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng/m2
Tổng giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng
(Bằng chữ: ).
II Thông số xây dựng căn nhà
Diện tích xây dựng m2
Diện tích sân, cổng, tường rào m2
Tổng diện tích sàn xây dựng m2
Tổng giá trị xây dựng căn nhà đồng
(Bằng chữ: ).
III Tổng Giá trị căn nhà (I+II) đồng
(Bằng chữ: ).
Ghi chú:
- Đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng
(VAT) tại thời điểm hiện hành, nhưng chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí phát
sinh khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước tại thời điểm Bên A và Bên B ký Hợp
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở.
- Tổng giá trị xây dựng căn nhà đã bao gồm giá trị nhà xây thô, có hoàn thiện mặt
đứng chính, sân, cổng, hàng rào, mái.
- Tổng giá trị căn nhà đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) tại thời điểm hiện
hành.
- Các tài liệu đính kèm theo Hợp đồng đặt cọc này bao gồm:
+ Sơ đồ vị trí căn nhà trong dự án.
+ Phụ lục 01 của Hợp đồng: Bảng kê các hạng mục thi công và vật liệu xây dựng
chính của căn nhà.

Điều 2: Số tiền đặt cọc, mục đích đặt cọc:
2.1 Bên B đồng ý đặt cọc cho Bên A tổng số tiền:
- Bằng số: …….……………………………………………………………
- Bằng chữ: …………………………………………………………………
2.2 Mục đích đặt cọc: Bên B đặt cọc cho Bên A nhằm mục đích đảm bảo cho việc đăng
ký mua căn nhà nêu tại Điều 1.
2.3 Thời gian thanh toán tiền đặt cọc: Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc này.

Điều 3: Thời gian đặt cọc, lãi suất, thời điểm và phương thức giao nhận:
3.1 Thời gian đặt cọc: Tính từ thời điểm ký Hợp đồng đặt cọc đến thời điểm ký Hợp
đồng chuyển nhượng căn nhà.
3.2 Thời gian ký Hợp đồng chuyển nhượng: không quá 30 ngày kể từ ngày ký Hợp
đồng đặt cọc (trong trường hợp cần thiết Bên A có quyền điều chỉnh thời điểm ký
Hợp đồng chuyển nhượng nhưng không được quá 45 ngày so với thời gian nêu
trên). Thời gian ký Hợp đồng chuyển nhượng cụ thể theo thông báo của Bên A.
3.3 Phương thức giao nhận tiền đặt cọc: Bên B thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển
khoản cho Bên A ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc. Khi nhận được tiền đặt cọc, Bên A
phải lập phiếu thu (đối với thanh toán bằng tiền mặt) hoặc chứng từ kế toán (đối với
thanh toán bằng chuyển khoản). Phiếu thu và/hoặc chứng từ kế toán phải lập thành
02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản. Bản gốc phiếu thu và/hoặc chứng từ
kế toán là hồ sơ không thể tách rời của Hợp đồng đặt cọc.
Bên B được coi là đã thanh toán tiền đặt cọc khi khoản tiền đặt cọc mà Bên B thanh
toán được Bên A xuất phiếu thu hoặc được ghi có vào tài khoản Ngân hàng của Bên
A.
Trong trường hợp Bên B chuyển khoản, đơn vị thụ hưởng là:
Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest:
- Tài khoản số (VND): 103 2008 4889 280
- Tại: Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long
3.4 Lãi suất: Tiền đặt cọc không được hưởng lãi suất trong thời gian đặt cọc.

Điều 4: Phương thức xử lý tiền đặt cọc:
4.1 Số tiền đặt cọc sẽ được đối trừ vào khoản tiền phải thanh toán của Bên B trong
trường hợp các Bên tiến hành ký Hợp đồng chuyển nhượng khi đủ điều kiện theo
quy định pháp luật.
4.2 Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng đặt cọc trước hạn hoặc không
thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng đặt cọc, Bên A có nghĩa
vụ hoàn trả toàn bộ số tiền Bên B đã đặt cọc, đồng thời thanh toán cho Bên B một
khoản tiền phạt tương đương 50% tổng số tiền đặt cọc. Bên A có trách nhiệm hoàn
trả số tiền đặt cọc và tiền phạt cho Bên B theo quy định trong vòng 15 ngày.
4.3 Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng đặt cọc trước hạn hoặc không
thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng, thỏa thuận giữa hai Bên,
Bên B sẽ chịu phạt với số tiền tương đương 50% tổng số tiền đặt cọc. Sau khi trừ đi
phần tiền phạt tương ứng, Bên A có trách nhiệm hoàn trả số tiền còn lại cho Bên B
theo quy định trong vòng 15 ngày.
4.4 Trường hợp các Bên đồng thuận chấm dứt Hợp đồng đặt cọc, trước khi nhận lại tiền
đặt cọc, hai Bên sẽ tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng đặt cọc này.

Điều 5: Quyền hạn và nghĩa vụ của Bên A:
5.1 Quyền hạn:
5.1.1 Nhận đủ tiền đặt cọc do Bên B thanh toán theo đúng quy định tại Khoản 2.1 Điều 2
của Hợp đồng.
5.1.2 Được quyền đối trừ tiền đặt cọc vào tiền thanh toán trong trường hợp các Bên tiến
hành giao kết Hợp đồng chuyển nhượng theo quy định tại Điều 4.1 trên đây.
5.1.3 Được quyền yêu cầu thanh toán, xử lý tiền đặt cọc trong các trường hợp theo quy
định tại Hợp đồng này.
5.2 Nghĩa vụ:
5.2.1 Có trách nhiệm ký Hợp đồng chuyển nhượng căn nhà nêu trên cho Bên B theo quy
định của Hợp đồng này.
5.2.2 Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng những thoả thuận về
việc hoàn trả tiền đặt cọc trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ đã cam kết tại Khoản
4.2 Điều 4 của Hợp đồng.

Điều 6: Quyền hạn và nghĩa vụ của Bên B:
6.1 Quyền hạn:
6.1.1 Được ký Hợp đồng chuyển nhượng căn nhà nêu trên theo quy định của Hợp đồng
này.
6.1.2 Được quyền đối trừ tiền đặt cọc vào khoản tiền phải thanh toán trong trường hợp
các Bên tiến hành giao kết Hợp đồng chuyển nhượng theo quy định tại Điều 4.1 trên
đây.
6.1.3 Được quyền yêu cầu hoàn trả, thanh toán trong các trường hợp theo quy định tại
Hợp đồng này.
6.1.4 Được quyền chuyển giao quyền và nghĩa vụ Hợp đồng đặt cọc này cho Bên thứ ba
trong trường hợp được sự đồng ý của Bên A, đồng thời phải bảo mật mọi thông tin
trong Hợp đồng này.
6.2 Nghĩa vụ:
6.2.1 Có trách nhiệm thanh toán tiền đặt cọc đầy đủ và đúng hạn theo đúng quy định tại
Khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng.
6.2.2 Đảm bảo huy động các nguồn vốn hợp pháp của mình đối với khoản tiền đặt cọc nói
trên.
6.2.3 Chịu trách nhiệm trả mọi khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật liên quan đến
việc giao kết Hợp đồng này (nếu có).
6.2.4 Chịu trách nhiệm ký Hợp đồng chuyển nhượng hoặc chỉ định Bên thứ ba ký Hợp
đồng chuyển nhượng với Bên A theo đúng thời gian thông báo của Bên A, tuân thủ
các điều kiện và thủ tục ký Hợp đồng chuyển nhượng theo mẫu Hợp đồng chuyển
nhượng của Bên A. Nếu quá thời hạn Bên A thông báo mà Bên B không ký Hợp
đồng chuyển nhượng thì coi như Bên B đã vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng và bị xử
phạt như Khoản 4.3 Điều 4 của Hợp đồng.
6.2.5 Chịu phạt, bồi thường cho Bên A những thiệt hại do vi phạm Hợp đồng gây ra.
6.2.6 Bàn giao lại cho Bên A Hợp đồng đặt cọc đăng ký mua nhà ở này cùng các chứng
từ liên quan khi hai Bên tiến hành ký kết Hợp đồng chuyển nhượng căn nhà nêu
trên.

Điều 7: Cam kết và đảm bảo:
7.1 Bên A và Bên B cam kết và đảm bảo rằng việc đặt cọc theo thỏa thuận này là hoàn
toàn tự nguyện và theo quy định tự do thỏa thuận của Bộ Luật dân sự.
7.2 Bên A và Bên B cam kết và đảm bảo không hủy ngang các nội dung của Hợp đồng
này.

Điều 8: Thông báo:
8.1 Tất cả thông báo, tài liệu giao dịch có liên quan trong quá trình thực hiện Hợp đồng
này phải được lập bằng tiếng Việt.
8.2 Việc thông báo được thực hiện theo địa chỉ đã ghi trong Hợp đồng theo các hình
thức gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp.
8.3 Nếu một Bên thay đổi địa chỉ hoặc tên người nhận thông báo thì Bên đó phải gửi
thông báo về sự thay đổi trên cho Bên kia trong thời gian sớm nhất có thể.

Điều 9: Hiệu lực của Hợp đồng đặt cọc:
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi xảy ra một trong các sự
kiện sau:
9.1 Hai Bên đã tiến hành giao kết Hợp đồng chuyển nhượng căn nhà và đối trừ tiền đặt
cọc vào tiền thanh toán theo Hợp đồng tương ứng.
9.2 Hai Bên đồng thuận chấm dứt Hợp đồng đặt cọc.
9.3 Hai Bên đã thực hiện xong các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận.
9.4 Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
9.5 Xảy ra các sự việc bất khả kháng.

Điều 10: Sự kiện bất khả kháng:
10.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng này,
nằm ngoài sự mong muốn và khả năng kiểm soát của các Bên như: Thiên tai, địch
họa, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, yêu cầu của cơ quan Nhà nước, thay đổi chính sách,
pháp luật của Nhà nước, …được quy định trong Bộ luật dân sự.
10.2 Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, các Bên phải cố gắng thực hiện mọi biện pháp
nhằm hạn chế ảnh hưởng và khắc phục hậu quả của trường hợp bất khả kháng đó.
Điều 11: Điều khoản thi hành:
11.1 Hợp đồng này là hợp đồng không huỷ ngang. Nếu một trong hai Bên tự ý huỷ bỏ
Hợp đồng trước thời hạn, hoặc vi phạm các điều khoản trong Hợp đồng thì phải bồi
thường mọi thiệt hại kinh tế cho Bên bị thiệt hại.
11.2 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong
Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi lập thành văn bản và được sự chấp thuận của cả hai
Bên.
11.3 Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy
định trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có trở ngại, hai Bên cùng nhau
thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu hai Bên không tự giải quyết
được thì tranh chấp phát sinh sẽ được đưa ra Tòa án Thành phố Hà nội để giải
quyết. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng buộc các Bên phải thực hiện.
11.4 Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau,

Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

Tiến độ thanh toán nhà phố Thương mại The Victoria:

ban nha pho thuong mai the victoria van phu

Bước 2: Vào tên Hợp đồng mua bán nhà phố thương mại The Victoria (Sau 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đặt cọc)

Khi đến văn phòng công ty Văn Phú Invest khách hàng mang theo:

  • Hợp đồng đặt cọc và phiếu thu tiền
  • Chứng minh thư, hộ khẩu của người mua (2 bản sao và bản chính để đối chiếu)

Sau thời gian hẹn, khách hàng mang giấy hẹn và phiếu thu tiền đến Phòng Kinh doanh, công ty CPĐT Văn Phú nhận hợp đồng mua bán căn hộ Nhà phố thương mại The Victoria (01 bản gốc) Trường hợp quý khách không tự đi được thì người đi thay phải xuất trình được giấy ủy quyền, giấy hẹn và chứng minh nhân dân của người đó.

TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG MUA BÁN MẪU, HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI THE VICTORIA - LIỀN KỀ V5 V6 VĂN PHÚ QUÝ KHÁCH DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay để nhận tư vấn và đăng ký tham quan
Hotline: 0906 205 887
Địa chỉ: Công ty TNHH Địa Ốc Hà Đông, số 18 TT26, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, quận Hà Đông Hà Nội
Email: batdongsanhadong2014@gmail.com
Đừng ngại gọi cho chúng tôi hoặc để lại lời nhắn tại form bên cạnh để nhận được tư vấn miễn phí.